Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
316731

HÀ TRUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN “XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH”

Đăng lúc: 10:59:35 16/11/2023 (GMT+7)

Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi. Mọi chủ trương công tác của Đoàn đều được tổ chức thực hiện ở chi đoàn. Vì vậy, xây dựng chi đoàn mạnh là giải pháp quan trọng để củng cố tổ chức cơ sở Đoàn. Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi đoàn; phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi đoàn; Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn ở cơ sở, nhất là ở chi đoàn khu dân cư; góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong thời kỳ mới; Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức Đoàn để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Đồng thời, thực hiện chức năng là người đại diện và chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thanh niên, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp. Ban Thường vụ Huyện đoàn Hà Trung triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” với những nội dung cụ thể sau:

1. Chi đoàn mạnh về tư tưởng, chính trị

1.1. Chi đoàn tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc, rộng rãi cho đoàn viên về Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức hiệu quả việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi đoàn triển khai đợt sinh hoạt chính trị theo định hướng của cấp trên phù hợp với đặc thù đoàn viên, thanh niên theo lĩnh vực; triển khai và đánh giá kết quả hằng năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

1.2. Chi đoàn vận động đoàn viên tích cực tham gia các cuộc thi, tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên học tập các bài học lý luận chính trị, tìm hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên.

1.3. Chi đoàn tổ chức sinh hoạt phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đổi mới trong phương thức, tạo hiệu quả trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lịch sử đất nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

1.4. Chi đoàn tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là các quy định mới để phát huy vai trò gương mẫu, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đoàn viên.

1.5. Chi đoàn hướng dẫn đoàn viên tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, phổ biến, trang bị kiến thức, thông tin tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề công tác đoàn và phong trào thanh niên cho đoàn viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; khuyến khích đoàn viên tham gia các câu lạc bộ lý luận của Đoàn; tích cực đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện học tập lý luận chính trị dành cho đoàn viên trên hệ thống Cổng thông tin điện tử Lý luận chính trị và App Thanh niên; nắm bắt nguyện vọng và định hướng dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, chính trị của đoàn viên nhằm có giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, sự đoàn kết của Chi đoàn.

z4885238563624_aaf8190a9016de8ddbf090e7ee0419cd.jpg

2. Chi đoàn mạnh về tổ chức hoạt động

2.1. Chi đoàn phát huy ý kiến góp ý, thảo luận thống nhất của mỗi đoàn viên để xây dựng, triển khai chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Chi đoàn hằng năm; xây dựng chỉ tiêu, cụ thể hoá nghị quyết của Chi đoàn, chỉ đạo của đoàn cấp trên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

2.2. Chi đoàn phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho đoàn viên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo gắn với tinh thần đoàn viên vừa là chủ thể tổ chức vừa là đối tượng thụ hưởng trong các hoạt động, chương trình của Chi đoàn.

2.3. Chi đoàn triển khai các phong trào, các chương trình, hoạt động phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, đặc thù của đoàn viên thanh niên nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi đoàn viên; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, giúp đoàn viên trưởng thành trong các phong trào của Đoàn, Hội.

2.4. Chi đoàn chủ động đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị để đảm nhiệm nhiệm vụ, công trình, phần việc hoặc huy động nguồn lực xã hội… nhằm tổ chức tốt các chương trình, phong trào của Đoàn.

2.5. Chi đoàn đảm nhiệm xây dựng, thực hiện các công trình thanh niên hằng năm, đảm bảo cụ thể phong trào cách mạng của Đoàn phù hợp với đối tượng đoàn viên, gắn với đặc điểm địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức

3.1. Trên cơ sở định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn của đoàn cấp trên, Chi đoàn tích cực xây dựng nội dung sinh hoạt phong phú, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, kết hợp các hình thức sinh hoạt trực quan, sử dụng công nghệ thông tin, số hoá trong truyền tải nội dung sinh hoạt Chi đoàn; đảm bảo Chi đoàn sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Đoàn. Chi đoàn đảm bảo tổ chức đại hội Chi đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

3.2. Chi đoàn thực hiện quản lý đoàn viên trên Phần mềm quản lý đoàn viên, cập nhật đầy đủ thông tin đoàn viên đồng thời đầy đủ sổ sách đoàn vụ theo quy định. Phấn đấu 100% đoàn viên Chi đoàn sử dụng, tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”. Thực hiện nghiêm túc việc xóa tên đoàn viên đối với những đoàn viên không đóng đoàn phí, không sinh hoạt chi đoàn không có lý do chính đáng theo quy định của Điều lệ Đoàn.

3.3. Chi đoàn chủ động phát hiện, đề xuất tạo nguồn Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn đảm bảo năng lực, nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Chi đoàn thực hiện tốt việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đề xuất, báo cáo với cấp uỷ khó khăn trong công tác cán bộ để tháo gỡ kịp thời.

3.4. Chi đoàn thực hiện chủ trương 1+1 (mỗi đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên tham gia hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức); khuyến khích đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Bí thư Chi đoàn tích cực tham gia hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi” để tăng cường giao lưu, học hỏi, rèn luyện.

3.5. Chi đoàn thực hiện nghiêm túc, thực chất việc đánh giá xếp loại đoàn viên, trong đó chú trọng đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên hằng năm. Đề xuất thi đua, khen thưởng đối với đoàn viên có thành tích xuất sắc.

z4885238559271_c436ae204a1bde50d6ae3502ef4a2aa3.jpg

Với các bước thực hiện cụ thể như sau:

1. Bước 1. Đăng ký thực hiện Xây dựng Chi đoàn mạnh

Trên cơ sở các nội dung của hướng dẫn, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Chi đoàn xây dựng nội dung thực hiện cụ thể và báo cáo với Đoàn cơ sở cấp trên, đăng ký về việc thực hiện các nội dung cụ thể triển khai xây dựng Chi đoàn mạnh xong trước ngày 10/11 của năm trước.

2. Bước 2. Tổng hợp, hướng dẫn thực hiện:

Đoàn cơ sở tổng hợp đăng ký của Chi đoàn, theo dõi, hướng dẫn đôn đốc, đồng thời báo cáo tình hình đăng ký, triển khai về Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện xong trước ngày 20/11 của năm trước; Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện có trách nhiệm báo cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tiến độ đăng ký, triển khai.

3. Bước 3. Công nhận Chi đoàn mạnh:

Hằng năm, trên cơ sở đề nghị của các Chi đoàn, Đoàn cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành, kết quả thực hiện nội dung đăng ký của Chi đoàn (đạt hay không đạt; Chi đoàn thực hiện 100% nội dung đăng ký xây dựng Chi đoàn mạnh là Đạt, không thực hiện hết là Không đạt) và ra quyết định công nhận, biểu dương, khen thưởng “Chi đoàn mạnh”.

Lưu ý: Đối với Chi đoàn khối trường học thực hiện đánh giá theo năm học, Đoàn cơ sở đánh giá thực hiện Chi đoàn mạnh sau khi kết thúc năm học.

Đây là cơ sở để các cấp bộ Đoàn trong huyện hướng dẫn, triển khai đến chi đoàn, đoàn viên đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện ở từng khu vực, vùng miền và từng đối tượng đoàn viên; đồng thời, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức cơ sở Đoàn, chi đoàn hàng năm. 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)